CLOUD & MANAGED SERVICESKUBERNETES CLOUD
02/12/2022 • Ugur Akkar

How to: een EFK-stack implementeren in Kubernetes met xpack-beveiliging

In deze Kubernetes-tutorial leer je hoe je best een EFK-stack instelt op Kubernetes met xpack-beveiligingsfunctie, ingeschakeld voor logstreaming, loganalyse en logmonitoring.

Wanneer meerdere applicaties en services op een Kubernetes-cluster worden uitgevoerd, is het logischer om al je Kubernetes Cluster-logboeken naar één gecentraliseerde logboekinfrastructuur te streamen voor eenvoudige logboekanalyse. Dit kan jou helpen om snel de grote hoeveelheid loggegevens die door je pods worden geproduceerd, te doorzoeken en te analyseren. Door de xpack-beveiligingsfunctie in te schakelen, kan je het volgende maken en beheren: gebruikers, rollen, weergaven, .... . Dit geeft de mogelijkheid om bepaalde toestemming te geven om een ​​subset van applicatielogboeken (indexen) te bekijken, te bewerken, aan te maken, ....

Een populaire gecentraliseerde oplossing voor logboekregistratie is de Elasticsearch-, Fluentd- en Kibana-stack (EFK).

Wat doet elk onderdeel?

 • Elasticsearch: vangt binnenkomende gegevens op en slaat ze op in indexen.
 • Fluentd: volgt applicaties in jouw cluster en stuurt deze rechtstreeks naar Elasticsearch.
 • Kibana: maakt het mogelijk om logs te bekijken, query's uit te voeren, een eigen dashboard te maken, … vanuit Elasticsearch Indexes (data).

Elastic heeft onlangs verklaard dat beveiligingsfuncties standaard met de basislicentie worden gedistribueerd.

Elastic heeft een aantal beveiligingsfuncties gratis uitgebracht als onderdeel van de standaarddistributie (basislicentie) vanaf Elastic Stack 6.8 en 7.1. Dit nieuwe functieaanbod omvat de mogelijkheid om netwerkverkeer te versleutelen met SSL, gebruikers aan te maken en te beheren, rollen te definiëren die toegang op index- en clusterniveau beschermen en Kibana volledig te beveiligen.

1. Vereisten

Voordat we met deze handleiding kunnen beginnen, moet je ervoor zorgen dat je de volgende zaken ter beschikking hebt:

 • Een Kubernetes 1.10+ cluster met op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) ingeschakeld.
 • Het kubectl-opdrachtregelprogramma dat is geïnstalleerd op uw lokale computer en is geconfigureerd om verbinding te maken met uw cluster.
 • (Optioneel) SealedSecret Controller geïmplementeerd in het cluster en kubeseal geïnstalleerd op uw lokale computer.

Zodra je deze componenten hebt ingesteld, ben je klaar om met deze handleiding te beginnen. Let's go!

2. Creëren van de Namespaces

Laten we beginnen met het maken van de nodigde name spaces voor elke toepassing.


Elasticsearch Namespace:

kind: Namespace
apiVersion: v1
metadata:
 name: elasticsearch
 group: elasticsearch

FluentD namespace:

kind: Namespace
apiVersion: v1
metadata:
 name: fluentd
 group: fluentd

Kibana namespace:

kind: Namespace
apiVersion: v1
metadata:
 name: fluentd
 group: fluentd

Once we have created the yaml files, we can deploy the yaml files to the cluster:

Zodra we de yaml-bestanden hebben gecreëerd, kunnen we de yaml-bestanden implementeren in de cluster:

kubectl create -f elasticsearch.yaml -f kibana.yaml -f fluentd.yaml 

De volgende output zou moeten verschijnen:

namespace/elasticsearch created
namespace/kibana created
namespace/fluentd created

We kunnen valideren of de namespaces succesvol zijn gemaakt door de volgende opdracht uit te voeren:

kubectl get namespaces

De volgende output zou moeten verschijnen:

NAME      STATUS  AGE
default    Active  15d
kube-system  Active  15d
elasticsearch Active  1m
kibana     Active  1m
fluentd    Active  1m

3.  Elasticsearch Statefulset implementeren

Eerst moeten we Elasticsearch implementeren. Elasticsearch is de kerncomponent in de stack, Fluentd en Kibana kunnen niet werken zonder ElasticSearch.

Je vindt meer informatie over Elasticsearch door op deze link te klikken: https://www.elastic.co/what-is/elasticsearch

3.1 Serviceaccount maken

Laten we eerst beginnen met het maken van de RBAC-resources. We zullen de Elasticsearch ServiceAccount voldoende toestemming geven om de cluster te verkennen en naar andere Elasticsearch-knooppunten te zoeken.

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: elasticsearch
 namespace: elasticsearch
 labels:
  app: elasticsearch

We hebben ons ServiceAccount, nu moeten we de ClusterRole creëren en deze binden aan de elasticsearch ServiceAccount.

kind: ClusterRole
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: elasticsearch
 labels:
  k8s-app: elasticsearch
  kubernetes.io/cluster-service: "true"
  addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile
rules:
- apiGroups:
 - ""
 resources:
 - "services"
 - "namespaces"
 - "endpoints"
 verbs:
 - "get"

Het binden aan de ServiceAccount.

kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 namespace: elasticsearch
 name: elasticsearch
 labels:
  k8s-app: elasticsearch
  kubernetes.io/cluster-service: "true"
  addonmanager.kubernetes.io/mode: Reconcile
subjects:
- kind: ServiceAccount
 name: elasticsearch
 namespace: elasticsearch
 apiGroup: ""
roleRef:
 kind: ClusterRole
 name: elasticsearch
 apiGroup: ""

3.2 Headless-services creëren

Voor de volgende stap hebben we een serviceresource in het cluster nodig. We zullen een Headless Service-resource maken met de naam elasticsearch in de naamruimte elasticsearch. Wanneer we onze Elasticsearch StatefulSet koppelen aan deze Service, retourneert de Service DNS A-records (service-name.namespace.svc.cluster.local) vanaf dat punt naar Elasticsearch Pods met de app: elasticsearch label. We zullen deze DNS-records later configureren voor onze Statefulset, dus Elasticsearch zal naar deze knooppunten zoeken.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: elasticsearch
 namespace: elasticsearch
 labels:
  app: elasticsearch
spec:
 selector:
  app: elasticsearch
 ports:
  - name: rest
   port: 9200
   targetPort: 9200
  - name: transport
   port: 9300
   targetPort: 9300

Laten we onze yaml-bestanden implementeren in het cluster:

kubectl create -f Service.yaml -f ServiceAccount.yaml -f ClusterRole.yaml -f ClusterRoleBinding.yaml

Laten we nu kijken of de elasticsearch-service met succes is geïmplementeerd:

kubectl get services -n elasticsearch

De volgende output zou moeten verschijnen:

NAME      TYPE    CLUSTER-IP  EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
elasticsearch  ClusterIP  None     <none>    9200/TCP,9300/TCP  1m

3.3 Statefulset maken

apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: elasticsearch
 namespace: elasticsearch
spec:
 serviceName: elasticsearch
 replicas: 3
 updateStrategy:
  type: OnDelete
 selector:
  matchLabels:
   app: elasticsearch
 template:
  metadata:
   labels:
    app: elasticsearch
  spec:
   securityContext:
    fsGroup: 1000
   initContainers:
    - name: increase-vm-max-map
     image: busybox
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     securityContext:
      privileged: true
     command: [ "sysctl", "-w", "vm.max_map_count=262144" ]
   containers:
    - name: elasticsearch
     image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.3.2
     env:
      - name: node.name
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.name
      - name: NODE_MASTER
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NODE_MASTER
      - name: NODE_DATA
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NODE_DATA
      - name: NUMBER_OF_MASTERS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NUMBER_OF_MASTERS
      - name: NUMBER_OF_REPLICAS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NUMBER_OF_REPLICAS
      - name: ES_JAVA_OPTS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: ES_JAVA_OPTS
      - name: ES_PORT
       value: "9200"
      - name: ELASTIC_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: elastic-credentials
         key: ELASTIC_PASSWORD
     ports:
      - containerPort: 9200
       name: rest
       protocol: TCP
      - containerPort: 9300
       name: transport
       protocol: TCP
     volumeMounts:
      - name: elasticsearch-data
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
      - name: elasticsearch-yml
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
       subPath: elasticsearch.yml
    resources:
      requests:
        cpu: "1000m"
        memory: "2Gi"
      limits:
        cpu: "1000m"
        memory: "2Gi"   
    volumes:
    - name: elasticsearch-yml
     configMap:
      name: elasticsearch-config
      items:
       - key: elasticsearch.yml
        path: elasticsearch.yml
 volumeClaimTemplates:
  - metadata:
    name: elasticsearch-data
    annotations:
     volume.beta.kubernetes.io/storage-class: gp3
   spec:
    accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
    resources:
     requests:
      storage: 50Gi

We hebben enkele omgevingsvariabelen gedefinieerd in onze Statefulset-resources. Sommige variabelen zijn van ConfigMap en sommige van een geheim.

Secret bevat het wachtwoord van de Elasticsearch admin-gebruiker.

Voer de volgende opdracht uit om een ​​yaml-bestand te maken voor het elasticsearch-beheerderswachtwoord:

# Create SealedSecret for the admin elasticsearch password
kubectl -n elasticsearch create secret generic elastic-credentials \ 
 --from-literal=ELASTIC_PASSWORD='STRONG-PASSWORD' \
 --dry-run=client -o yaml | ${KUBESEAL_BINARY} --cert ${KUBESEAL_CERT_PATH} --format yaml > SealedSecret-ElasticCredentials.yaml

Indien je geen SealedSecret-controller hebt, kan je een geheime bron maken door de volgende opdracht uit te voeren:

# Create SealedSecret for the admin elasticsearch password
kubectl -n elasticsearch create secret generic elastic-credentials \ 
 --from-literal=ELASTIC_PASSWORD='STRONG-PASSWORD' \
 --dry-run=client -o yaml > SealedSecret-ElasticCredentials.yaml

Met de bovenstaande opdracht wordt het yaml-bestand gemaakt dat in het cluster moet worden geïmplementeerd.

3.4 ConfigMap maken

De Configmap bevat het elasticsearch.yml-blok met extra Elasticsearch-configuratie. We voegen onze Service DNS-records toe aan onze discovery.seed_hosts, Elasticsearch zoekt naar extra knooppunten.

Dit blok wordt op de pod gemount onder de locatie /usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml.

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: elasticsearch-config
 namespace: elasticsearch
data:
 elasticsearch.yml: |
  cluster.name: "elasticsearch"
  bootstrap.memory_lock: false
  xpack.license.self_generated.type: basic
  network.host: "0.0.0.0"
  logger.org.elasticsearch.transport: error
  logger.org.elasticsearch.discovery: error
  discovery.seed_hosts:
    - elasticsearch-0.elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9300
    - elasticsearch-1.elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9300
    - elasticsearch-2.elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9300
  cluster.initial_master_nodes:
    - elasticsearch-0
    - elasticsearch-1
    - elasticsearch-2
 NODE_MASTER: "true"
 NODE_DATA: "true"
 NUMBER_OF_MASTERS: "3"
 NUMBER_OF_REPLICAS: "2"

Deze volumekoppeling wordt ook gedeclareerd in statefulset.yaml:

     volumeMounts:
      - name: elasticsearch-data
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
      - name: elasticsearch-yml
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
       subPath: elasticsearch.yml

Implementeer al je yaml-bestanden en zorg ervoor dat Elasticsearch zonder problemen werkt. Als Elasticsearch niet correct werkt, kan je de containerlogboeken volgen of de Pod/Statefulset beschrijven.

kubectl create -f ConfigMap.yaml -f Statefulset.yaml

De volgende output zou moeten verschijnen:

configmap/elasticsearch-config created
statefulset/elasticsearch created

Laten we eens kijken of de elasticsearch statefulset met succes is geïmplementeerd.

kubectl get pod -n elasticsearch

NAMESPACE       NAME                                         READY   STATUS      RESTARTS       AGE
elasticsearch   elasticsearch-0                              1/1     Running     0              2m
elasticsearch   elasticsearch-1                              1/1     Running     0              1m
elasticsearch   elasticsearch-2                              1/1     Running     0              30sc

3.5 xpack functie inschakelen

3.5.1 Certificaten genereren

Elasticsearch start niet wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld zonder dat de beveiligingsconfiguratie is geconfigureerd!

Voordat we de beveiligingsfunctie kunnen inschakelen, moeten we certificaten voor ElasticSearch-knooppunten genereren. Elasticsearch-knooppunten communiceren veilig met elkaar.

Voer de volgende opdrachten uit in de elasticsearch-container.

kubectl -n elasticsearch exec -ti elasticsearch-0 -- bash
 
# Create certificates
elasticsearch-certutil ca --out /tmp/elastic-stack-ca.p12 --pass ''
elasticsearch-certutil cert --name security-master --dns security-master --ca /tmp/elastic-stack-ca.p12 --pass '' --ca-pass '' --out /tmp/elastic-certificates.p12
 
# copy certificates to local machine
sudo kubectl cp elasticsearch/elasticsearch-0:/tmp/elastic-stack-ca.p12 ./elastic-stack-ca.p12
sudo kubectl cp elasticsearch/elasticsearch-0:/tmp/elastic-certificates.p12 ./elastic-certificates.p12
 
# Validate and extract PEM
openssl pkcs12 -nodes -passin pass:'' -in elastic-certificates.p12 -out elastic-certificate.pem

Zodra we ons certificaat hebben gegenereerd en gekopieerd van de container naar onze lokale machine, maken we een SealedSecret van het PEM-bestand. We zullen dit PEM-bestand later aan de container koppelen.

# Create SealedSecret for the P12 file
kubectl -n elasticsearch create secret generic elastic-certificate-pem \
 --from-file=elastic-certificates.p12 \
 --dry-run=client -o yaml | ${KUBESEAL_BINARY} --cert ${KUBESEAL_CERT_PATH} --format yaml > SealedSecret-ElasticCertificates.yaml

Indien je geen SealedSecret-controller hebt, kan je een geheime bron maken door de volgende opdracht uit te voeren.

# Create SealedSecret for the P12 file
kubectl -n elasticsearch create secret generic elastic-certificate-pem \
 --from-file=elastic-certificates.p12 \
 --dry-run=client -o yaml > SealedSecret-ElasticCertificates.yaml

Met de bovenstaande opdracht wordt het yaml-bestand gemaakt dat in het cluster moet worden geïmplementeerd.

3.5.2 beveiligingsfuncties van xpack inschakelen

Wanneer je het certificaat met succes hebt ontwikkeld en geïmplementeerd in het cluster, kunnen we nu beveiligingsfuncties inschakelen.

Voeg de volgende configuratie toe aan de elasticsearch.yml-configuratie in het bestand ConfigMap.yaml:

  xpack.license.self_generated.type: basic
  xpack.security.enabled: true
  xpack.security.transport.ssl.enabled: true
  xpack.security.transport.ssl.verification_mode: certificate
  xpack.security.transport.ssl.keystore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  xpack.security.transport.ssl.truststore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  xpack.security.http.ssl.enabled: false
  xpack.security.http.ssl.truststore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  xpack.security.http.ssl.keystore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12

Zodra je xpack.security.enabled instelt op true, worden xpack-beveiligingsfuncties ingeschakeld. Maar alleen deze instelling inschakelen is niet voldoende. We moeten ook onze nieuw gegenereerde certificaten koppelen en configureren.

Koppel het geheim dat de certificaten bevat aan de StatefulSet:

     volumeMounts:
      - name: elasticsearch-data
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
      - name: elasticsearch-yml
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
       subPath: elasticsearch.yml
      - name: elastic-certificates
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/certs
      
     .....
     .....
    
   volumes:
    - name: elasticsearch-yml
     configMap:
      name: elasticsearch-config
      items:
       - key: elasticsearch.yml
        path: elasticsearch.yml
    - name: elastic-certificates
     secret:
      secretName: elastic-certificates

Bewaar en vervang de ConfigMap en Statefulset. Wacht tot alle pods zijn beëindigd en opnieuw zijn gestart. Indien de pods niet automatisch opnieuw worden opgestart, schaal de statefulset omlaag en schaal deze daarna weer omhoog:

kubectl -n elasticsearch scale statefulset elasticsearch --replicas 0
#wait till all nodes are deleted
 
kubectl -n elasticsearch scale statefulset elasticsearch --replicas 3

Tail logs en zorg ervoor dat Elasticsearch goed werkt. Als Elasticsearch niet correct werkt, kan je de containerlogboeken volgen of de Pod/Statefulset beschrijven.

Uw bestand ConfigMap.yaml en Statefulset.yaml zou er als volgt uit moeten zien.

3.5.3 Statefulset

apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
 name: elasticsearch
 namespace: elasticsearch
spec:
 serviceName: elasticsearch
 replicas: 3
 updateStrategy:
  type: OnDelete
 selector:
  matchLabels:
   app: elasticsearch
 template:
  metadata:
   labels:
    app: elasticsearch
  spec:
   securityContext:
    fsGroup: 1000
   initContainers:
    - name: increase-vm-max-map
     image: busybox
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     securityContext:
      privileged: true
     command: [ "sysctl", "-w", "vm.max_map_count=262144" ]
   containers:
    - name: elasticsearch
     image: "defined_in_kustomization"
     env:
      - name: node.name
       valueFrom:
        fieldRef:
         fieldPath: metadata.name
      - name: NODE_MASTER
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NODE_MASTER
      - name: NODE_DATA
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NODE_DATA
      - name: NUMBER_OF_MASTERS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NUMBER_OF_MASTERS
      - name: NUMBER_OF_REPLICAS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: NUMBER_OF_REPLICAS
      - name: ES_JAVA_OPTS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: elasticsearch-config
         key: ES_JAVA_OPTS
      - name: ES_PORT
       value: "9200"
      - name: ELASTIC_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: elastic-credentials
         key: ELASTIC_PASSWORD
     ports:
      - containerPort: 9200
       name: rest
       protocol: TCP
      - containerPort: 9300
       name: transport
       protocol: TCP
     volumeMounts:
      - name: elasticsearch-data
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/data
      - name: elasticsearch-yml
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
       subPath: elasticsearch.yml
      - name: elastic-certificates
       mountPath: /usr/share/elasticsearch/config/certs
     resources:
      requests:
       cpu: "1000m"
       memory: "2Gi"
      limits:
       cpu: "1000m"
       memory: "2Gi"
   volumes:
    - name: elasticsearch-yml
     configMap:
      name: elasticsearch-config
      items:
       - key: elasticsearch.yml
        path: elasticsearch.yml
    - name: elastic-certificates
     secret:
      secretName: elastic-certificates
 volumeClaimTemplates:
  - metadata:
    name: elasticsearch-data
    annotations:
     volume.beta.kubernetes.io/storage-class: gp3
   spec:
    accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
    resources:
     requests:
      storage: 50Gi
3.5.3.1 Readinessprobe

Als je de readinessprobe wil toevoegen, voeg het volgende toe aan je Statefulset.yaml:

readinessProbe:
 exec:
  command:
   - /bin/bash
   - -c
   - |-
    health=$(curl -s -o /dev/null -u elastic:${ELASTIC_PASSWORD} --write-out "%{http_code}" localhost:9200/_cluster/health?local=true)
    if [[ ${health} -ne 200 ]]; then exit 1; fi
 initialDelaySeconds: 5

3.5.4 Configmap

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: elasticsearch-config
 namespace: elasticsearch
data:
 elasticsearch.yml: |
  cluster.name: "elasticsearch"
  bootstrap.memory_lock: false
  xpack.license.self_generated.type: basic
  xpack.monitoring.collection.enabled: true
  xpack.security.http.ssl.enabled: false
  xpack.security.transport.ssl.enabled: true
  xpack.security.transport.ssl.verification_mode: certificate
  xpack.security.transport.ssl.keystore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  xpack.security.transport.ssl.truststore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  xpack.security.http.ssl.truststore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  xpack.security.http.ssl.keystore.path: /usr/share/elasticsearch/config/certs/elastic-certificates.p12
  network.host: "0.0.0.0"
  logger.org.elasticsearch.transport: error
  logger.org.elasticsearch.discovery: error
  discovery.seed_hosts:
    - elasticsearch-0.elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9300
    - elasticsearch-1.elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9300
    - elasticsearch-2.elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9300
  cluster.initial_master_nodes:
    - elasticsearch-0
    - elasticsearch-1
    - elasticsearch-2
 NODE_MASTER: "true"
 NODE_DATA: "true"
 NUMBER_OF_MASTERS: "3"
 NUMBER_OF_REPLICAS: "2"
 ES_JAVA_OPTS: "-Djava.net.preferIPv4Stack=true -Xms1750m -Xmx1750m"

4. Fluentd DaemonSet inzetten

Nu is het tijd om containerlogboeken naar Elasticsearch te sturen. We hebben onze FluentD-naamruimte al gemaakt.

Je vindt meer informatie over FluentD door op de volgende link te klikken: https://www.fluentd.org/

4.1 ServiceAccount aanmaken

Laten we opnieuw beginnen met het maken van de RBAC-resources. We zullen de FluentD ServiceAccount voldoende toestemming geven om de cluster- en staartcontainerlogboeken te verkennen.

apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
 name: fluentd
 namespace: fluentd
 labels:
  app: fluentd

Vervolgens ClusterRole en bind het aan de vloeiende ServiceAccount.

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
 name: fluentd
 labels:
  app: fluentd
rules:
 - apiGroups:
   - ""
  resources:
   - pods
   - namespaces
  verbs:
   - get
   - list
   - watch

Bind het nu aan het serviceaccount.

kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
 name: fluentd
roleRef:
 kind: ClusterRole
 name: fluentd
 apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
subjects:
 - kind: ServiceAccount
  name: fluentd
  namespace: fluentd

4.2 ConfigMap maken

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: fluentd
 namespace: fluentd
 labels:
  app: fluentd
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: fluentd
 template:
  metadata:
   labels:
    app: fluentd
  spec:
   serviceAccountName: fluentd
   containers:
    - name: fluentd
     image: "defined_in_kustomization"
     env:
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: fluentd-config
         key: FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_PORT
       value: "9200"
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_SCHEME
       value: "http"
      - name: FLUENTD_SYSTEMD_CONF
       value: disable
      - name: K8S_NODE_NAME
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: fluentd-config
         key: K8S_NODE_NAME
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_USER
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: fluentd-config
         key: FLUENT_ELASTICSEARCH_USER
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: fluentd-credentials
         key: FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD
     resources:
      limits:
       memory: 512Mi
      requests:
       cpu: 100m
       memory: 200Mi
     volumeMounts:
      - name: varlog
       mountPath: /var/log
      - name: varlibdockercontainers
       mountPath: /var/lib/docker/containers
       readOnly: true
      - name: fluentd-config
       mountPath: /fluentd/etc
   terminationGracePeriodSeconds: 30
   volumes:
    - name: varlog
     hostPath:
      path: /var/log
    - name: varlibdockercontainers
     hostPath:
      path: /var/lib/docker/containers
    - name: fluentd-config
     configMap:
      name: fluentd-config
      items:
       - key: fluent.conf
        path: fluent.conf

4.3 DaemonSet maken

apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
 name: fluentd
 namespace: fluentd
 labels:
  app: fluentd
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: fluentd
 template:
  metadata:
   labels:
    app: fluentd
  spec:
   serviceAccountName: fluentd
   containers:
    - name: fluentd
     image: "defined_in_kustomization"
     env:
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: fluentd-config
         key: FLUENT_ELASTICSEARCH_HOST
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_PORT
       value: "9200"
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_SCHEME
       value: "http"
      - name: FLUENTD_SYSTEMD_CONF
       value: disable
      - name: K8S_NODE_NAME
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: fluentd-config
         key: K8S_NODE_NAME
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_USER
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: fluentd-config
         key: FLUENT_ELASTICSEARCH_USER
      - name: FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: fluentd-credentials
         key: FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD
     resources:
      limits:
       memory: 512Mi
      requests:
       cpu: 100m
       memory: 200Mi
     volumeMounts:
      - name: varlog
       mountPath: /var/log
      - name: varlibdockercontainers
       mountPath: /var/lib/docker/containers
       readOnly: true
      - name: fluentd-config
       mountPath: /fluentd/etc
   terminationGracePeriodSeconds: 30
   volumes:
    - name: varlog
     hostPath:
      path: /var/log
    - name: varlibdockercontainers
     hostPath:
      path: /var/lib/docker/containers
    - name: fluentd-config
     configMap:
      name: fluentd-config
      items:
       - key: fluent.conf
        path: fluent.conf

Het FLUENT_ELASTICSEARCH_PASSWORD is hetzelfde wachtwoord dat we hebben gedefinieerd in de Elasticsearch-configuratie (ELASTIC_PASSWORD).

Definieer de omgevingsvariabelen in het bestand ConfigMap.yaml, we definiëren ook enkele aangepaste Fluentd-configuraties. Deze configuratie wordt op de Fluentd-container gemonteerd.

Implementeer al jouw yaml-bestanden en zorg ervoor dat Fluentd zonder problemen werkt. Als Fluentd niet correct werkt, kan je de containerlogboeken volgen of de Pod/DaemonSet beschrijven.

5. Kibana-implementatie implementeren

Nu hebben we opslag (Elasticsearch) en gegevensstroom (Fluentd). Vervolgens hebben we Kibana nodig om de gegevens in te zien / te bewerken / ….

De configuratie van Kibana is bijna hetzelfde als Elasticsearch en Fluentd. We definiëren enkele omgevingsvariabelen om onze Kibana-configuratie te maken.

Hoofdzakelijk zijn deze configuraties:

 • gebruikersnaam en wachtwoord van de kibana-gebruiker
 • verbindingsinstellingen naar elastic search
 • hetzelfde Elasticsearch-certificaat is gekoppeld

5.1 Kibana referenties maken

Gebruikersnaam en paswoord van Kibana

Wanneer we Kibana lanceren, is de eerste vraag die Kibana ons stelt: "Wat is de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Kibana-gebruiker". De gebruikersnaam is kibana_system. Het wachtwoord kan worden opgehaald vanuit de Elasticsearch-container.

Exec naar een van de Elasticsearch-containers en voer de volgende opdracht uit:

kubectl -n elasticsearch exec -ti elasticsearch-0 -- bash
 
#This will generate a random string. Save the password!
./bin/elasticsearch-reset-password -u kibana_system

Maak een SealedSecret en implementeer deze met het opgegeven wachtwoord:

kubectl -n kibana create secret generic kibana-credentials \
 --from-literal=ELASTICSEARCH_PASSWORD='XXXXX' \
 --dry-run=client -o yaml | ${KUBESEAL_BINARY} --cert ${KUBESEAL_CERT_PATH} --format yaml > SealedSecret-KibanaCredentials.yaml

Indien je geen SealedSecret-controller hebt, kan je een geheime bron maken door de volgende opdracht uit te voeren.

kubectl -n kibana create secret generic kibana-credentials \
 --from-literal=ELASTICSEARCH_PASSWORD='XXXXX' \
 --dry-run=client -o yaml > SealedSecret-KibanaCredentials.yaml

Met de bovenstaande opdracht wordt het yaml-bestand gemaakt dat in het cluster moet worden geïmplementeerd.

5.2 Dienst creëren

Nu is het tijd om de serviceresource te maken. Kibana is toegankelijk via poort 5601 en gebruikt de app: kibana-label om de doelpods van de service te selecteren.

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: kibana
 namespace: kibana
 labels:
  app: kibana
spec:
 selector:
  app: kibana
 ports:
  - name: http
   port: 80
   targetPort: 5601

5.3 Implementatie creëren

Zorg ervoor dat het ELASTICSEARCH_PASSWORD is gedefinieerd in de omgevingsvariabele en het juiste geheim leest.

We moeten ook een nieuw geheim maken van hetzelfde PEM-certificaat dat we bij de eerste stap hebben gegenereerd om later op de container te monteren.

# Create SealedSecret for the P12 file
kubectl -n kibana create secret generic elastic-certificate-pem \
 --from-file=elastic-certificates.p12 \
 --dry-run=client -o yaml | ${KUBESEAL_BINARY} --cert ${KUBESEAL_CERT_PATH} --format yaml > SealedSecret-KibanaCertificates.yaml

Indien je geen SealedSecret-controller hebt, kan je een geheime bron maken door de volgende opdracht uit te voeren.

# Create SealedSecret for the P12 file
kubectl -n kibana create secret generic elastic-certificate-pem \
 --from-file=elastic-certificates.p12 \
 --dry-run=client -o yaml > SealedSecret-KibanaCertificates.yaml

Met de bovenstaande opdracht wordt het yaml-bestand gemaakt dat in het cluster moet worden geïmplementeerd.

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: kibana
 namespace: kibana
 labels:
  app: kibana
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: kibana
 template:
  metadata:
   labels:
    app: kibana
  spec:
   affinity:
    podAntiAffinity:
     requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      - labelSelector:
        matchExpressions:
         - key: app
          operator: In
          values:
           - kibana
       topologyKey: kubernetes.io/hostname
     preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      - weight: 100
       podAffinityTerm:
        labelSelector:
         matchExpressions:
          - key: app
           operator: In
           values:
            - kibana
        topologyKey: topology.kubernetes.io/zone
   containers:
    - name: kibana
     image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.3.2
     resources:
       limits:
       cpu: 1000m
      requests:
       cpu: 100m
     env:
      - name: ELASTICSEARCH_HOSTS
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: kibana-config
         key: ELASTICSEARCH_HOSTS
      - name: SERVER_NAME
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: kibana-config
         key: SERVER_NAME
      - name: ELASTICSEARCH_USERNAME
       valueFrom:
        configMapKeyRef:
         name: kibana-config
         key: ELASTICSEARCH_USERNAME
      - name: ELASTICSEARCH_PASSWORD
       valueFrom:
        secretKeyRef:
         name: kibana-credentials
         key: ELASTICSEARCH_PASSWORD
     ports:
      - containerPort: 5601
       name: http
       protocol: TCP
     volumeMounts:
      - name: kibana-certificates
       mountPath: /usr/share/kibana/config/certs
      - name: kibana-yml
       mountPath: /usr/share/kibana/config/kibana.yml
       subPath: kibana.yml
   volumes:
    - name: kibana-certificates
     secret:
      secretName: kibana-certificates
    - name: kibana-yml
     configMap:
      name: kibana-config
      items:
       - key: kibana.yml
        path: kibana.yml

5.4 ConfigMap maken

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
 name: kibana-config
 namespace: kibana
data:
 kibana.yml: |
  #
  # ** THIS IS AN AUTO-GENERATED FILE **
  #
   
  # Default Kibana configuration for docker target
  server.host: "0.0.0.0"
  server.shutdownTimeout: "5s"
  elasticsearch.hosts: [ "http://elasticsearch:9200" ]
  monitoring.ui.container.elasticsearch.enabled: true
  xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: f9cd92d3834129433fb0404740b5e89c
  xpack.reporting.encryptionKey: e3de4fcf3fb5e6f973ce024121ead576
  xpack.security.encryptionKey: 4afebd157537e0f1b2c0b8deddff6b68
 SERVER_NAME: "kibana.example.com"
 ELASTICSEARCH_HOSTS: "http://elasticsearch.elasticsearch.svc.cluster.local:9200"
 ELASTICSEARCH_USERNAME: "kibana_system"

Implementeer alle configuraties in de repository en volg de logboeken van Kibana.

En de installatie is klaar! 🎉

Je kan nu jouw indexen toevoegen, gebruikers configureren, rollen configureren, ... en logboeken controleren!

6. Conclusie

In deze Kubernetes-zelfstudie hebben we laten zien hoe Elasticsearch, Fluentd en Kibana (EFK Stack) op een Kubernetes-cluster kunnen worden ingesteld en geconfigureerd.

Centraliseer en maak het leven van de ontwikkelaars gemakkelijk door containerlogboeken zichtbaar te maken in één gecentraliseerde logboekinfrastructuur!

Als je deze tutorial interessant vond en in de toekomst meer informatie wil over deze onderwerpen, volg ons dan op LinkedIn!